Genel Bilgiler

Ankara Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı, Eylül 2001 ile Aralık 2003 arasında 27 ayda inşaa edilmiş ve 5 Şubat 2004 tarihinde ticari işletmeye geçmiştir. Santral'ın ana müteahhidi VATECH HYDRO (Avusturya) firmasıdır.

Santral'da iki adet General Electric 9FAe+ modeli gaz -türbin-jeneratörü, iki adet CMI atık ısı buhar kazanı ve bir adet ALSTOM -buhar türbin-jeneratörü bulunmaktadır. Ortalama saha koşullarında Santral'ın net çıkış gücü 770 MW'tır. Santral tam kapasitede çalıştırıldığında yıllık 6,3 milyar kWh elektrik enerjisini Türkiye Elektrik Enterkonnekte Sistemine aktarabilmektedir. Santral yılda yaklaşık bir milyar m3 doğal gaz tüketmektedir.

Santral'ın soğutma suyu, Ankara Evsel Atıksu Arıtma tesisinden 10 km aşağıda bir noktada Ankara Çay'ından alınmaktadır. Ankara Çay'ından alınan suyun direkt olarak proseste kullanılması mümkün olmadığından Santral'dan 2,5 km uzaklıkta nehir kenarında bir ön-arıtma tesisi inşa edilmiştir. Çay'dan alınan su arıtılarak Santral'a pompalanır ve burada büyük bölümü soğutma suyu kayıplarını telafi etmede ve küçük bir kısmı da buhar çevrimi için 'saf su' üreten demineralizasyon tesisinde ham su olarak kullanılır.

Ön arıtma tesisinde reaktörlerden çıkan çamur yoğuşturulduktan sonra kurallara uygun bir şekilde bertaraf edilir. Baymina, Ankara Çay'ındaki suda bulunan katı maddeleri ön arıtma tesisinde kuru çamur olarak tutarak Ankara Çay'ının temizlenmesine katkı sağlamaktadır.